1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Skydda våra naturskogar

Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris. Att bevara naturskogar och andra skogar med höga naturvärden är avgörande för den biologiska mångfalden. Det är även en viktig del i arbetet för att tackla klimatförändringarna eftersom skogarna binder stora mängder kol. Men Sveriges skyddsvärda skogar avverkas i snabb takt och ersätts med ensidiga trädplanteringar, vilket leder till fler hotade arter och stora utsläpp av koldioxid.Genom de gåvor du samlar in bidrar du till Naturskyddsföreningens arbete för att:- bevara och öka kunskapen om skogar med hög biologisk mångfald - värna tätortsnära skogar som är viktiga i människors vardag- säkerställa skyddet av våra fjällnära naturskogar- kräva en ny skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden- öka användning av hyggesfria metoder i skogsbruket.Tillsammans kan vi trycka på för en omställning till ett hållbart skogsbruk! Tack för ditt engagemang!

Välj Projekt Läs mer...

Skydda våra hotade rovdjur

Sveriges stora rovdjur är idag strikt skyddade enligt EU:s art- och habitatdirektiv och populationerna klassas från starkt hotade till sårbara. Trots det bedrivs licensjakt för att hålla nere bestånden, något som lett till att bland annat vargen drabbats av höga inavelsnivåer som på sikt hotar artens överlevnad i Sverige. Våra rovdjur har en viktig roll i ekosystemen och många andra arter är beroende av deras existens. Försvinner rovdjuren får det konsekvenser för den biologiska mångfalden. Ditt stöd till rovdjuren är otroligt viktigt. Genom de gåvor du samlar in kan Naturskyddsföreningen jobba för att:- påverka rovdjurspolitiken, så att de stora rovdjuren i vårt land får möjligheter att uppnå och bibehålla livskraftiga populationer och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden- öka kunskapen om rovdjurens betydelse för den biologiska mångfalden- öka kunskapen om hur människans nyttjande av land och vatten påverkar ekosystemen och arterna som lever där- skyddsjakt på björn, järv, lo och varg enbart ska tillåtas undantagsvis - när alla alternativa lösningar prövats och inte fungerat.- hjälpinsatser från myndigheterna ska vara snabba och tillförlitliga. Tamdjursägare kan idag söka bidrag för rovdjursavvisande stängsel, vi tycker dock att staten måste avsätta mer pengar så att alla som söker också får bidraget. Vi tycker också att man ska kunna få ersättning för merkostnader för att sköta stängslen.Tack för ditt stöd!--------------------------------------------------------------------------Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Välj Projekt Läs mer...

Rädda våra vilda bin och pollinatörer

Sveriges vilda bin står inför en kritisk tid. Deras livsmiljöer krymper, deras population minskar och hoten mot deras överlevnad blir alltmer akuta. Men vi kan göra en verklig skillnad tillsammans! Det är därför vi vänder oss till dig idag och ber om ditt stöd i att rädda Sveriges vilda bin.Vilda bin är inte bara vackra små varelser som förskönar vår natur, de spelar också en ovärderlig roll som pollinatörer. Förlusten av bin hotar vår matförsörjning och har allvarliga konsekvenser för hela ekosystemet. Bin pollinerar inte bara blommor och träd, de säkerställer även att våra grödor, fruktträd och grönsaker befruktas. De är osynliga superhjältar som håller vår värld i balans.Gåvorna som samlas in bidrar till Naturskyddsföreningens arbete för att:- sätta press på politiker att ta tuffare beslut för att få bort och minska användningen av bi-skadliga bekämpningsmedel, som är ett av de allvarligaste hoten mot våra bin. - Sverige och EU ska göra större satsningar på ekologiskt jordbruk som använder hållbara och bi-vänliga metoder. Studie r visar att det ekologiska jordbruket har upp till 50 procent fler arter av bin och andra pollinatörer.- få fler kommuner att ta initiativ och göra satsningar som gynnar bin, exempelvis anlägga fler ängar och satsa på mer eko på menyerna i skolan.- övervaka den senaste forskningen för att bättre förstå hoten mot bina och kunna föreslå effektiva åtgärder för att skydda dem.- öka kunskapen hos allmänheten om bin och pollinatörers viktiga roll i ekosystemet och hur vi kan hjälpa dem.Alla bidrag, stora som små, kommer att göra en enorm skillnad för att säkra binas framtid och bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Låt oss tillsammans ta itu med denna utmaning och skapa en ljusare framtid för våra vilda bin.När du startat din insamling kan du dela den på sociala medier, tagga dina vänner och uppmana dem att stödja.Stort tack för ditt stöd!--------------------------------------------------------------------------Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Välj Projekt Läs mer...

Stå upp för naturen

Extremt väder, skogsbränder, utrotningshotade arter och förgiftat vatten visar att läget för vår planet är akut. Men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen!Du behövs i det arbetet. Genom de gåvor du samlar in kan Naturskyddsföreningen fortsätta jobba för en frisk och levande planet. Tack för ditt engagemang! Naturskyddsföreningen kämpar för att bromsa klimatförändringarna, bevara biologisk mångfald och skydda värdefulla skogar. För friska hav och vatten, färre miljögifter i vår vardag och ett hållbart jordbruk.

Välj Projekt Läs mer...