1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Hjälp oss försvara betesrätten!

Låt korna fortsätta beta utomhus på sommaren! Sverige är det enda landet i EU som ger mjölkkor en lagstadgad rätt till bete. Det är något som de flesta av oss är stolta över. Men nu vill Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och vissa politiker ta bort det. De tycker att beteskravet missgynnar svenska mjölkproducenter i konkurrensen med andra länder som inte har samma krav.Istället för att slopa betesrätten vill Naturskyddsföreningen se en utökad betesrätt, som inte bara gäller mjölkkor utan även tjurar och kalvar. Betande djur är en förutsättning för att bevara biologisk mångfald. Vi behöver fler betande djur i landskapet, inte färre. Vi är övertygade om att beteskravet i längden även gynnar det svenska lantbrukets konkurrenskraft, eftersom det är det starkaste mervärdet för svensk mjölk och kött.

Välj Projekt Läs mer...

Rädda våra vilda bin och pollinatörer

Sveriges vilda bin står inför en kritisk tid. Deras livsmiljöer krymper, deras population minskar och hoten mot deras överlevnad blir alltmer akuta. Men vi kan göra en verklig skillnad tillsammans! Det är därför vi vänder oss till dig idag och ber om ditt stöd i att rädda Sveriges vilda bin.Vilda bin är inte bara vackra små varelser som förskönar vår natur, de spelar också en ovärderlig roll som pollinatörer. Förlusten av bin hotar vår matförsörjning och har allvarliga konsekvenser för hela ekosystemet. Bin pollinerar inte bara blommor och träd, de säkerställer även att våra grödor, fruktträd och grönsaker befruktas. De är osynliga superhjältar som håller vår värld i balans.Gåvorna som samlas in bidrar till Naturskyddsföreningens arbete för att:- sätta press på politiker att ta tuffare beslut för att få bort och minska användningen av bi-skadliga bekämpningsmedel, som är ett av de allvarligaste hoten mot våra bin. - Sverige och EU ska göra större satsningar på ekologiskt jordbruk som använder hållbara och bi-vänliga metoder. Studie r visar att det ekologiska jordbruket har upp till 50 procent fler arter av bin och andra pollinatörer.- få fler kommuner att ta initiativ och göra satsningar som gynnar bin, exempelvis anlägga fler ängar och satsa på mer eko på menyerna i skolan.- övervaka den senaste forskningen för att bättre förstå hoten mot bina och kunna föreslå effektiva åtgärder för att skydda dem.- öka kunskapen hos allmänheten om bin och pollinatörers viktiga roll i ekosystemet och hur vi kan hjälpa dem.Alla bidrag, stora som små, kommer att göra en enorm skillnad för att säkra binas framtid och bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Låt oss tillsammans ta itu med denna utmaning och skapa en ljusare framtid för våra vilda bin.När du startat din insamling kan du dela den på sociala medier, tagga dina vänner och uppmana dem att stödja.Stort tack för ditt stöd!--------------------------------------------------------------------------Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Välj Projekt Läs mer...

Stå upp för naturen

Extremt väder, skogsbränder, utrotningshotade arter och förgiftat vatten visar att läget för vår planet är akut. Men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen!Du behövs i det arbetet. Genom de gåvor du samlar in kan Naturskyddsföreningen fortsätta jobba för en frisk och levande planet. Tack för ditt engagemang! Naturskyddsföreningen kämpar för att bromsa klimatförändringarna, bevara biologisk mångfald och skydda värdefulla skogar. För friska hav och vatten, färre miljögifter i vår vardag och ett hållbart jordbruk.

Välj Projekt Läs mer...

Skydda våra hotade rovdjur

Sveriges stora rovdjur är idag strikt skyddade enligt EU:s art- och habitatdirektiv och populationerna klassas från starkt hotade till sårbara. Trots det bedrivs licensjakt för att hålla nere bestånden, något som lett till att bland annat vargen drabbats av höga inavelsnivåer som på sikt hotar artens överlevnad i Sverige. Våra rovdjur har en viktig roll i ekosystemen och många andra arter är beroende av deras existens. Försvinner rovdjuren får det konsekvenser för den biologiska mångfalden. Ditt stöd till rovdjuren är otroligt viktigt. Genom de gåvor du samlar in kan Naturskyddsföreningen jobba för att:- påverka rovdjurspolitiken, så att de stora rovdjuren i vårt land får möjligheter att uppnå och bibehålla livskraftiga populationer och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden- öka kunskapen om rovdjurens betydelse för den biologiska mångfalden- öka kunskapen om hur människans nyttjande av land och vatten påverkar ekosystemen och arterna som lever där- skyddsjakt på björn, järv, lo och varg enbart ska tillåtas undantagsvis - när alla alternativa lösningar prövats och inte fungerat.- hjälpinsatser från myndigheterna ska vara snabba och tillförlitliga. Tamdjursägare kan idag söka bidrag för rovdjursavvisande stängsel, vi tycker dock att staten måste avsätta mer pengar så att alla som söker också får bidraget. Vi tycker också att man ska kunna få ersättning för merkostnader för att sköta stängslen.Tack för ditt stöd!--------------------------------------------------------------------------Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Välj Projekt Läs mer...

Skydda våra naturskogar

Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris. Att bevara naturskogar och andra skogar med höga naturvärden är avgörande för den biologiska mångfalden. Det är även en viktig del i arbetet för att tackla klimatförändringarna eftersom skogarna binder stora mängder kol. Men Sveriges skyddsvärda skogar avverkas i snabb takt och ersätts med ensidiga trädplanteringar, vilket leder till fler hotade arter och stora utsläpp av koldioxid.Genom de gåvor du samlar in bidrar du till Naturskyddsföreningens arbete för att:- bevara och öka kunskapen om skogar med hög biologisk mångfald - värna tätortsnära skogar som är viktiga i människors vardag- säkerställa skyddet av våra fjällnära naturskogar- kräva en ny skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden- öka användning av hyggesfria metoder i skogsbruket.Tillsammans kan vi trycka på för en omställning till ett hållbart skogsbruk! Tack för ditt engagemang!

Välj Projekt Läs mer...

Rädda våra hotade hav och vatten!

Friska hav och vatten är en förutsättning för allt liv.  Faktum är att haven producerar hälften av det syre vi andas och fungerar som en termostat för planeten. För en stor del av jordens befolkning är fisk en viktig näringskälla. Men idag är våra hav och vatten utfiskade, övergödda och förgiftade. Visste du att Östersjön är ett av världens mest förorenade hav? Vi arbetar hårt för förändring och ditt stöd är betydelsefullt.   Med din gåva bidrar du till arbetet för att:- kräva en tuffare miljöpolitik för hav och vatten - skydda känsliga arter, kuster och havsområden - ställa om till hållbart fiske med skonsamma fiskemetoder- stoppa övergödning av hav och vatten- få politiker att fatta beslut baserat på forskning. Tillsammans kan vi rädda haven! Tack för ditt engagemang!--------------------------------------------------------------------------Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Välj Projekt Läs mer...

Tillsammans för klimatet!

Klimatet förändras i en aldrig tidigare skådad takt, i en process helt skapad av människan. Vi är mitt uppe i en klimatkatastrof, där människor tvingas fly sina hem på grund av torka, översvämningar eller uteblivna skördar. Ännu värre konsekvenser för naturen och hela mänskligheten väntar. Men vi ger inte upp, utan fortsätter kämpa för en tuffare klimatpolitik och ditt stöd behövs!         Med din gåva bidrar du bland annat till arbetet för att:- skapa en tuffare klimatpolitik   - fasa ut subventioner som gynnar fossil energi   - visa vägen mot hållbara förnybara energisystem   - minska utsläpp som vi svenskar orsakar i andra länder  - granska exportkrediter, pensionsfonder och statliga bolag som ofta bidrar till den fossila ekonomin istället för att arbeta för fossilfrihet.  Tack för ditt stöd!--------------------------------------------------------------------------Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Välj Projekt Läs mer...

Stoppa gifterna!

Vi lever i en värld där farliga kemikalier finns överallt runt omkring oss. De finns i våra prylar och i maten. De sprids i naturen och är ett hot mot både människor och djur. Vissa kan orsaka sjukdomar eller allergier, andra gör det svårare att få barn. Forskning visar att barn ofta är extra känsliga.     Dina gåvor bidrar till arbetet för att:- skärpa lagar och regler så att farliga kemikalier förbjuds och inte hamnar i vår natur- förbjuda alla PFAS (en grupp extremt svårnedbrytbara och hälsofarliga ämnen) och sänka åtgärdsgränsen för PFAS i dricksvatten- få på plats bättre lagstiftning och ekonomiska styrmedel för att minska användningen av skadliga bekämpningsmedelTack för ditt stöd!--------------------------------------------------------------------------Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Välj Projekt Läs mer...

Rädda den akut hotade vitryggiga hackspetten

Den vitryggiga hackspetten är akut hotad. Det är faktiskt så allvarligt att det bara finns ett fåtal häckande par kvar i hela Sverige. Det beror framför allt på att skogsbruket under lång tid varit inriktat på att leverera barrskog till industrin. Lövskogen som hackspetten trivs i, har huggits bort för att ge plats åt planterade barrträd. Det har skapat skogar som vitryggen och många andra djur och växter inte kan leva i. Sedan 1990 driver Naturskyddsföreningen Projekt vitryggig hackspett för att rädda arten.Dina insamlade gåvor går till Naturskyddsföreningens arbete inom Projekt vitryggig hackspett. I projektet håller vi koll på var vitryggarna finns, kartlägger lövskogarna och skapar nya vitryggsskogar. Vi jobbar även med att föda upp vitryggiga hackspettar som vi sätter ut och stödutfodrar i lämpliga skogar.Naturskyddsföreningen arbetar även för att skogsbolag och markägare ska ta större hänsyn till både djur och människor i skogsbruket, och vi sätter press på politiker för att få till en bättre lagstiftning som skapar skogar som ger utrymme för växter, djur och människor. Stort tack för ditt stöd! --------------------------------------------------------------------------Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Välj Projekt Läs mer...

Spring för naturen

Nu kan du, ditt företag, skolklass eller organisation starta en insamling till förmån för Naturskyddsföreningen och koppla samman den med ett lopp ni tänkt att springa. En springtur ger en positiv effekt, men en springtur i naturen, ger ännu mer!Genom att springa för naturen kan du öka kunskap och skapa engagemang till Naturskyddsföreningens viktiga arbete. Med din gåva som du springer in bidrar du till arbetet för att bromsa klimatförändringarna, bevarande av biologisk mångfald, friskare hav och vatten. Även jobba för ett hållbart och ekologiskt jordbruk och att minska miljögifterna i vår vardag föra ett hållbart skogsbruk och skyddande av värdefulla skogar. Tre steg till en lyckad insamling1. Berätta om vad du/ni gör och varför du/ni gör det2. Sammanfatta initiativet i en kort text som beskriver vem/vilka som springer och varför du/ni väljer att springa för naturen. Vilka ska engagera sig i insamlingen? Är det medarbetare, vänner, kunder eller kanske tävlar ni mot något annat företag? För att stärka initiativet kan ni även matcha bidragen som kommer in till insamlingen. Ladda upp en bild eller företagslogga.3. Dela insamlingen i olika forum, det kan vara i sociala medier, på intranät, eller nyhetsmejl. Passa även på att tacka alla som delar insamlingen och även dem som bidrar för att visa uppskattning och när insamlingen är slut, tacka igen och berätta hur mycket som samlats in.Tack för ditt stöd!

Välj Projekt Läs mer...