Skydda våra naturskogar

Skydda våra naturskogar

Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris.
Att bevara naturskogar och andra skogar med höga naturvärden är avgörande för den biologiska mångfalden. Det är även en viktig del i arbetet för att tackla klimatförändringarna eftersom skogarna binder stora mängder kol. Men Sveriges skyddsvärda skogar avverkas i snabb takt och ersätts med ensidiga trädplanteringar, vilket leder till fler hotade arter och stora utsläpp av koldioxid.

Genom de gåvor du samlar in bidrar du till Naturskyddsföreningens arbete för att:
- bevara och öka kunskapen om skogar med hög biologisk mångfald 
- värna tätortsnära skogar som är viktiga i människors vardag
- säkerställa skyddet av våra fjällnära naturskogar
- kräva en ny skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden
- öka användning av hyggesfria metoder i skogsbruket.

Tillsammans kan vi trycka på för en omställning till ett hållbart skogsbruk! Tack för ditt engagemang!

68 990 kr
Insamlat


50
Insamlingar

271
Gåvor