Låt skogen leva!

Låt skogen leva!

Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris. Det intensiva skogsbruket, med kalhyggen som främsta metod, har omvandlat stora delar av Sveriges skogsekosystem i grunden. Men ändå pratar politiska partier om att skogen ska brukas ännu mer för att lösa klimatkrisen.

Det kan inte fortsätta så här. Svenskt skogsbruk är inte hållbart utan måste ställa om!

Tillsammans kan vi trycka på för en omställning till ett hållbart skogsbruk! Tack för ditt engagemang!

Genom de gåvor du samlar in bidrar du till Naturskyddsföreningens arbete för att:
- bevara och öka kunskapen om skogar med hög biologisk mångfald 
- värna tätortsnära skogar som är viktiga i människors vardag
- säkerställa skyddet av våra fjällnära naturskogar
- kräva en ny skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden
- öka användning av hyggesfria metoder i skogsbruket.

1 300 kr
Insamlat


2
Insamlingar

2
Gåvor