Skydda det som inte får försvinna!

Skydda det som inte får försvinna!

Regeringen har skurit ner på miljöbudgeten och vi ser sänkta ambitioner i arbetet med klimat och biologisk mångfald i Sverige.

Samtidigt hotas allt fler arters överlevnad och vi försvagar och förstör våra ekosystem. Lodjur, tumlare, ål, vitryggig hackspett och en tredjedel av våra vilda bin – listan över hotade arter är lång!
I Sverige klassas fler än 2000 arter som hotade och många fler riskerar att bli det. Det är ingen överdrift att säga att naturkrisen är en av vår tids stora ödesfrågor. 

Vårt uppdrag att skydda arter och deras livsmiljöer är viktigare nu än någonsin. Tiden börjar rinna ut, men vi kan fortfarande vända utvecklingen. Därför är ditt stöd till miljöarbetet så viktigt just nu.

Genom att skydda mer natur, återställa ekosystemen och ställa om till ett mer hållbart nyttjande kan vi minska sårbarheten och öka naturens återhämtningsförmåga.

Ditt engagemang och stöd är avgörande. Tillsammans kämpar vi för att skydda och vårda naturen som är så värdefull för oss och kommande generationer.

Genom de gåvor du samlar in kan Naturskyddsföreningen fortsätta arbeta för:

- att politiker och makthavare börjar ta ansvar och agerar för att stoppa klimat- och naturkrisen
- att Sverige fullföljer sitt åtagande att bidra till att andelen skyddade områden inom EU ökar till minst 30 procent
- att stärka skyddet av hotade arter och deras livsmiljöer
- ett hållbart nyttjande av hav, land och vatten, som kan bidra till friska och motståndskraftiga ekosystem
- att sprida kunskap om miljöproblemen och föreslå konkreta lösningar för en hållbar framtid på en frisk och levande planet


Tack för ditt engagemang!


--------------------------------------------------------------------------

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.


Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00
www.naturskyddsforeningen.se1 061 614 kr
Insamlat


3
Insamlingar

3 128
Gåvor