Skydda våra hotade rovdjur

Skydda våra hotade rovdjur

Sveriges stora rovdjur är idag strikt skyddade enligt EU:s art- och habitatdirektiv och populationerna klassas från starkt hotade till sårbara. Trots det bedrivs licensjakt för att hålla nere bestånden, något som lett till att bland annat vargen drabbats av höga inavelsnivåer som på sikt hotar artens överlevnad i Sverige.

Våra rovdjur har en viktig roll i ekosystemen och många andra arter är beroende av deras existens. Försvinner rovdjuren får det konsekvenser för den biologiska mångfalden.

Ditt stöd till rovdjuren är otroligt viktigt. Genom de gåvor du samlar in kan Naturskyddsföreningen jobba för att:

- påverka rovdjurspolitiken, så att de stora rovdjuren i vårt land får möjligheter att uppnå och bibehålla livskraftiga populationer och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden
- öka kunskapen om rovdjurens betydelse för den biologiska mångfalden
- öka kunskapen om hur människans nyttjande av land och vatten påverkar ekosystemen och arterna som lever där
- skyddsjakt på björn, järv, lo och varg enbart ska tillåtas undantagsvis - när alla alternativa lösningar prövats och inte fungerat.
- hjälpinsatser från myndigheterna ska vara snabba och tillförlitliga. Tamdjursägare kan idag söka bidrag för rovdjursavvisande stängsel, vi tycker dock att staten måste avsätta mer pengar så att alla som söker också får bidraget. Vi tycker också att man ska kunna få ersättning för merkostnader för att sköta stängslen.

Tack för ditt stöd!


--------------------------------------------------------------------------

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.


Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00
www.naturskyddsforeningen.se1 020 137 kr
Insamlat


10
Insamlingar

4 508
Gåvor